Misja


Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 1893 w Mielcu ma swoją siedzibę przy ul. Sękowskiego 1.

Celem Towarzystwa jest:

- kształtowanie sprawności fizycznej społeczeństwa, wyrobienia dyscypliny, spójni i ofiarności, odpowiedzialności, patriotyzmu oraz postaw obywatelskich i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza dzieci i młodzieży,

- zapewnienie warunków potrzebnych dla rozwoju zwłaszcza dzieci i młodzieży,

- współpraca z innymi organizacjami sportowymi w kraju i zagranicą,

- wspieranie klubu seniora, działającego pod nazwą „Zwarta Brać Sokoła” poprzez organizowanie i prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych oraz udzielanie jego członkom, w miarę możliwości Towarzystwa, pomocy w organizacji wycieczek, spotkań, obozów, jak i w innych działaniach dla osiągnięcia wyższych celów społecznych,

- urządzanie zawodów, festynów sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, zabaw ruchowych, organizowanie wykładów, kursów i odczytów krzewiących idee i cele Towarzystwa.

            Towarzystwo działa na podstawie ustawy prawa o stowarzyszeniach i innych właściwych przepisów prawa oraz uchwalonego i zatwierdzonego przez właściwe organy statutu stowarzyszenia.

            Głównym przedmiotem obecnie prowadzonej działalności jest:

- prowadzenie grup sportowych

- organizowanie imprez sportowych i kulturalnych

- praca z dziećmi (rytmika z elementami gimnastyki korekcyjnej, śpiew, taniec) i młodzieżą (szkolenia, gimnastyka, gry, zabawy, wycieczki krajoznawcze)

- zajęcia, w tym rehabilitacja dla osób starszych

- inne działania i akcje związane z podnoszenie poziomu kultury fizycznej